MR 1 2018-2019:
Op maandag 24 september 2018 is de MR met de nieuwe geleding bij elkaar gekomen voor de eerste vergadering.
De huidige MR geleding bestaat uit:
Ouders: Filip Lijnen, Ayten Üstüner en Stefan de Haan
Personeel: Marianne van der Veen, Brigitte Soproni en Maikel ten Kate
In de vergadering zijn inhoudelijk de volgende punten besproken:
 • Handboek MR
 • Terugblik 2017 - 2018
 • Ontruimingsplan
 • Sollicitatieprocedure
De volgende MR vergadering staat gepland op maandag 5 november 2018 met aanvangstijd: 19.00 uur.

MR 2 :
Op maandag 5 november zijn de MR leden voor de tweede keer dit schooljaar bij elkaar gekomen voor een vergadering.
Inhoudelijk stond het volgende op de agenda:
 • WMK enquête
 • Jaarverslag MR 2017 - 2018
 • RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
De volgende MR vergadering staat gepland voor maandag 10 december 2018 met aanvangstijd: 19.00 uur.

 MR 3 :
Op maandag 10 december zijn alle leden van de MR voor derde keer in vergadering geweest.
In deze MR was mevr. Rebecca Jansen te gast om de begroting van de TSO (overblijf) toe te lichten.
In de vergadering zijn de volgende agendapunten inhoudelijk besproken:
 • GMR notulen; verkeersveiligheid
 • Gezamenlijk ouderbeleidsplan / ouderbetrokkenheid VVE  Spil Centrum Hettenheuvel.
 • Begroting TSO; De MR heeft voor de begroting instemming verleend.
 • Schoolplan
De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 21 januari 2019.

MR 4:
Op maandag 21 januari 2019 is de MR voor de vierde keer in vergadering geweest dit schooljaar.
In deze vergadering is inhoudelijk het volgende besproken:
 • Schoolbegroting
 • Cultuurbeleid
 • Gezamenlijk ouderbeleidsplan - VVE  SPIL centrum De Hettenheuvel
 • Vacature directeur basisschool De Ontmoeting
De volgende MR vergadering zal plaatsvinden op maandag 18 maart 2019 met als starttijd: 18.30 uur.

MR 5:
Op maandag 18 maart 2019 is de MR voor de vijfde keer in vergadering geweest.
In deze vergadering zijn inhoudelijk de volgende punten besproken:
 • Ingekomen post / mail
 • Communicatie school à ouders
 • Continurooster (ingebracht door een ouder)
 • Zittingstermijn Ayten
 • Overblijfkosten
De volgende vergadering staat gepland op maandag 15 april.

MR 6:
Op maandag 15 april jl. is de MR geleding voor de zesde keer dit schooljaar bij elkaar gekomen voor een vergadering.
In deze vergadering zijn de volgende agendapunten besproken:
 • Zittingstermijn MR leden: Er zijn geen nieuwe aanmeldingen gekomen voor de zitting in de MR. Ayten heeft zichzelf verkiesbaar gesteld en zij is nu opnieuw benoemd.
 • Continurooster: Een ouder heeft dit agendapunt aangedragen en deze ouder was als toehoorder aanwezig bij deze vergadering. Er is een dialoog geweest waarin voordelen en nadelen besproken zijn van continurooster en hoe te inventariseren bij het schoolteam en ouders.
 • AVG - Foto's Ouderportaal ISY: Er zal gestart worden met ISY als ouderportaal. ISY biedt de mogelijkheid om toch zo berichten en foto's te delen waarbij er wordt voldaan aan de AVG wet.
De volgende MR vergadering zal zijn op maandag 27 mei met starttijd: 18.30 uur.