Tussenschoolse opvang (T.S.O.)

Op school bestaat de mogelijkheid om kinderen tussen de middag te laten overblijven onder toezicht van ouders. Gemiddeld is per 15 kinderen een overblijfkracht aanwezig. Alle overblijfkrachten worden geschoold. Op onze school is een Commissie T.S.O. ingesteld. In deze commissie zitten de directie van de school, de coördinatoren van de T.S.O. en de penningmeester van de T.S.O. De commissie stelt het beleid en de regels van de TSO vast en houdt toezicht  op de naleving huisregels- en financiën van de T.S.O. op onze school. De commissie T.S.O. heeft een document opgesteld waarin u de wettelijke kaders kunt vinden waaraan TSO moet voldoen, maar ook hoe aansprakelijkheid, de betalingsregeling, overblijfregels en het huishoudelijk reglement op onze school geregeld is. Het T.S.O.-reglement kunt u vinden op onze website. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Angelique van der Elsen.
Zij is vaak tijdens het overblijven op school aanwezig en daar bereikbaar op telefoonnummer: 040-2414663, tussen 12.00 uur en 13.15 uur.
 
* Betalen:        
- Er zijn drie manieren waarop het overblijven betaald kan worden:
 1. Ouders kopen een vaste dag. Zij betalen per maand middels een rekening vooraf. De penningmeester brengt alleen de dagen die op de schoolkalender vermeld staan in rekening. Start uw kind tussentijds dan kunt u instappen bij de start van een nieuwe maand. Tot die tijd betaalt u middels de strippenkaart. Dagen waarop uw kind niet aanwezig is, worden niet terugbetaald. Wanneer uw kind langer dan drie weken aaneengesloten afwezig is wegens ziekte, kunt u verzoeken om teruggave van de betaalde dagen. Maakt uw kind extra gebruik van de TSO dan moet de betaling met strippenkaart gebeuren. Vaste dagen kunnen niet geruild worden.
 2. U kunt betalen met de strippenkaart (10 strippen =  € 15,00) Per T.S.O.-dag geeft u een strip mee. Op maandag en donderdag zijn strippenkaarten te koop van 8.30 uur - 09.00 uur in de centrale hal van de school.
 3. Ook kunt u "betalen" door te helpen als overblijfouder. Kinderen van overblijfouders blijven gratis op de dag(en) dat de overblijfouder zelf actief is.- Aanmelding voor het overblijven gaat via een aanmeldingsformulier.
  - Wanneer ouders / wettelijke vertegenwoordigers twee keer een bericht hebben gehad van de penningmeester van de T.S.O. wegens te laat betalen en een schuld hebben van meer dan 10 euro, krijgen zij een brief van de commissie. Hierin krijgen zij een uitnodiging voor een gesprek met de directie. Tevens wordt een boete berekend over het openstaande bedrag van 10%. Wanneer de betaling dan nog niet in orde is, wordt uw kind niet meer geplaatst in de T.S.O. U ontvangt hiervoor drie dagen voor aanvang uitsluiting een schriftelijke verklaring van de T.S.O. -commissie.
   
  * Afspraken T.S.O.: wij hanteren hiervoor uiteraard dezelfde omgangsregels zoals die binnen de school gelden. Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende afspraken.
   
  Wij vragen u vriendelijk om deze afspraken met uw kind(eren) door te nemen.
   
          Ik houd me aan de schoolregels, deze gelden ook voor het overblijven
   
  ☼         Ik eet netjes en rustig en blijf tijdens het eten aan tafel zitten
   
  ☼         Ik zet mijn tas op de grond. Op mijn tas, broodtrommel en beker staat mijn voor- en     achternaam
   
  ☼         Ik neem brood, fruit, koek (bijvoorbeeld liga, sultana) mee, geen snoep.
   
  ☼         Als ik eten en/of drinken over heb, neem ik dat weer mee naar huis.
   
  ☼         Ik zit niet aan andermans eten en drinken, en speel ook niet met eten en drinken
   
  ☼         Ik ruim zelf alle spullen op als ik klaar ben met eten
   
           Ik ga zorgvuldig met alle speelgoed en materialen om
   
  ☼         Als ik met iets anders wil gaan spelen, ruim ik eerst op waar ik nu mee bezig ben
   
  ☼         Ik loop gewoon in  de school, en ren en gil niet
   
  ☼         Ik praat normaal tegen iedereen en geef geen grote mond
   
  ☼         Als ik een ruzie niet (met praten) kan oplossen ga ik naar een overblijfouder
   
  ☼         Als ik moet overblijven kan ik niet bij een vriendje of vriendinnetje gaan eten. Dat kan alleen als de T.S.O. een brief van mijn ouders heeft gekregen, en de T.S.O. is dan niet verantwoordelijk.
   
Wanneer er sprake is van met enig regelmaat terugkerend problematisch gedrag van een kind tijdens de T.S.O., dan zal hierover contact met de ouders/wettelijke vertegenwoordigers worden opgenomen om tot verbetering van de situatie te komen. Hiervoor maken we gebruik van een systeem met gele en rode kaarten. Een gele kaart is een waarschuwing. Verbetert het gedrag van het kind niet, volgt een rode kaart en uitsluiting van de T.S.O.